Pla per a la Prevenció de Riscos Penals
Pla per a la Prevenció de Riscos Penals


Normes internes de contractació
Normes internes de contractació


Anunci de licitacions 

Concurs de Neteja. Anunci de licitació. BOE.
Concurs de Neteja. Plec administratiu
Concurs de Neteja. Plec tècnic
Concurs de Neteja. Plec contractual
Concurs de Neteja. Periodicitats
Concurs de Neteja. Publicació anunci BOE
Concurs de Neteja. Plec tècnic. Relació persones a subrogar
Concurs de Neteja. Certificat d'adjudicació

 

Concurs de Manteniment. Anunci de licitació.
Concurs de Manteniment. Anunci de licitació. BOE.
Concurs de Manteniment. Contracte.
Concurs de Manteniment. Plec de clàusules administratives.
Concurs de Manteniment. Plec de prescripcions tècniques.
Concurs de Manteniment. Pla de manteniment.
Concurs de Manteniment. Preus unitaris.
Concurs de Manteniment. Aclaracions calendari.
Concurs de Manteniment. Aclaracions garantia provisional.
Concurs de Manteniment. Aclaracions garantia provisional. Modificació.
Concurs de Manteniment. Aclaracions Annex 3 Plec de clàusules administratives.
Concurs de Manteniment. Apertura de pliques.
Concurs de Manteniment. Acta apertura sobre C.
Concurs de Manteniment. Acta adjudicació provisional.
Concurs de Manteniment. Certificat adjudicació.

 

Concurs de nova imatge corporativa i senyalètica. Anunci de licitació.
Concurs de nova imatge corporativa i senyalètica. Plec de clàusules administratives.
Concurs de nova imatge corporativa i senyalètica. Plec de prescripcions tècniques.
Concurs de nova imatge corporativa i senyalètica. Annex 1 - Memòria tècnica
Concurs de nova imatge corporativa i senyalètica. Publicació anunci en BOE
Concurs de nova imatge corporativa i senyalètica. Aclaracions calendari de licitacióAnunci d'adjudicacions 

Concurs de nova imatge corporativa i senyalètica. Anunci adjudicació