Aquesta secció té com a objecte reforçar la transparència de WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E, tot oferint de forma estructurada i fàcilment accessible tota aquella informació relacionada amb l’activitat de l’empresa.

Així mateix, posem a la vostra disposició diferents canals d’accés, a través dels quals podeu fer la vostra sol·licitud d’informació pública en els termes previstos a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El nostre compromís és mantenir la informació actualitzada. Desitgem que aquesta informació sigui útil per a tots els usuaris.

La informació que es publica en aquest Portal de Transparència s’estructura en els apartats següents:

La informació continguda en aquest portal està actualitzada a gener del 2023.

NATURALESA JURÍDICA DE L’ENTITAT CONTRACTANT

WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E, és una societat mercantil estatal, amb forma de societat anònima, que ha estat constituïda per al desenvolupament d’activitats de naturalesa mercantil i està participada en més del 50 % del capital social per l’AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA, organisme públic dels previstos a la lletra g) de l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei general pressupostària, que integra el sector públic, però que no té el caràcter de poder adjudicador, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Llei 9/ 2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/14/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, la “LCSP”).

En matèria de contractació del sector públic, atès el caràcter mercantil de l’objecte i l’activitat de la societat, WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E, amb subjecció al que disposa l’article 3.3, apartat d), de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no constitueix poder adjudicador.

FUNCIONS

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

Creación de un canal interno de denuncias (Apartado 8) seguro, confidencial y anónimo: [email protected] y detección de potenciales riesgos, indicando las medidas a tomar para su minimización.

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

 

CÓDIGO ÉTICO

Pautas de comportamiento que toda persona que se relacione profesionalmente con el WTCB debe observar.

CÓDIGO ÉTICO

 

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

Principios y pautas de comportamiento básicas que todos los empleados/as y directivos/as de WTCB deben comprometerse a seguir con la finalidad de evitar cualquier práctica corrupta en el seno de la organización.

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL

WTCB mantiene una política de tolerancia cero ante la concurrencia en toda su organización de conductas constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo y se dan las pautas a seguir para su prevención y, en su caso, las acciones a tomar ante un caso de acoso Sexual.

PROTOCOLO  PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL

 

RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ, RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT

Amb subjecció al que disposen els articles 3.3 d), 26 i 27 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), tots els contractes de WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E, tindran la consideració de contractes privats i es regiran pel que disposen els articles 321 i 322 del mateix text legal.

La Instrucció interna de contractació de WTCB té per objecte regular el procediment per a la contractació de les diferents obres, subministraments i serveis necessaris per al desenvolupament de la seva activitat amb criteris de màxima eficiència i sota els principis de publicitat i concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. També té l’objectiu que els contractes s’adjudiquin a aquells que presentin la millor oferta segons la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que disposa l’article 145 de l’esmentada LCSP.

Les actuacions dutes a terme en la preparació i l’adjudicació dels contractes per part de les entitats del sector públic que no tinguin, com és el cas de WTCB, el caràcter de poders adjudicadors són susceptibles d’impugnació en via administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques davant del titular del departament, òrgan, ens o organisme a què estigui adscrita l’entitat contractant o al qual correspongui la tutela. Si l’entitat contractant està vinculada a més d’una administració, és competent l’òrgan corresponent de què ostenti el control o la participació majoritària.

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació amb les actuacions esmentades fetes per a la preparació i l’adjudicació dels contractes.

Els efectes, la modificació i l’extinció dels contractes de WTCB es regularan per les normes de dret privat aplicables a la societat.

L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció dels contractes que se subscriguin per part de WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E.

La informació recollida per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern sobre contractes de WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E, es pot consultar al perfil del contractant tot accedint a la plataforma de contractació del sector públic VORTAL.

Als enllaços següents podreu trobar la informació relativa a tots els contractes i dades estadístiques.

I. LICITACIONS I CONTRACTES (Accediu a la plataforma de contractació VORTAL)
II. LICITACIONS I CONTRACTES ANTERIORS AL 2020 (Consulteu-lo aquí)
III. CONTRACTES D’ADJUDICACIÓ DIRECTA (Consulteu-lo aquí) [Segons l’article 321.2. a) de la LCSP i les instruccions internes de contractació WTCB; secció 1a, article 13]
IV. DECISIONS DE DESISTIMENT (Consulteu-lo aquí)
V. DADES ESTADÍSTIQUES SOBRE EL PERCENTATGE EN VOLUM PRESSUPOSTARI DE CONTRACTES ADJUDICATS A TRAVÉS DE CADASCUN DELS PROCEDIMENTS PREVISTOS A LA LEGISLACIÓ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
VI. INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE WTCB

Finalment, exposem les claus de la nostra política de prevenció de riscos penals.

VII. MODEL DE PREVENCIÓ DE RISCOS PENALS

La reforma del Codi penal, operada per la Llei orgànica 1/2015, va introduir novetats substancials en la regulació de la responsabilitat penal de la persona jurídica. Entre elles cal destacar la possibilitat d’adoptar un model de prevenció de riscos penals com a mesura atenuant o eximent de la responsabilitat esmentada.

El Consell d’Administració de WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E, va aprovar el 2020 la implantació d’un model de prevenció de riscos penals, basat en els principis ètics i les normes de conducta pels quals s’han de regir totes les persones que col·laborin amb la societat. D’aquesta manera, el Consell d’Administració ha optat per un model d’organització i de gestió que inclou mesures de vigilància i control per prevenir delictes.

*CANAL DE DENÚNCIES

La reforma del Codi penal esmentada anteriorment estableix l’obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i l’observança del model de prevenció. Aquesta exigència s’ha materialitzat en la creació d’un canal de denúncies, obert a tots els empleats de WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E

S’ha assegurat el coneixement de l’existència i el funcionament d’aquest canal a tots els empleats de WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E; el procediment assegura la confidencialitat en totes les fases: denúncia, investigació i resolució.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern marca als seus articles 12 i 13 que totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els termes previstos a l’article 105.b) de la Constitució espanyola, desenvolupats per aquesta llei. S’entén per informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el format o el suport, que obrin en poder d’algun dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions. També marca els límits a aquest accés a la informació.

Per tant, qualsevol ciutadà pot adreçar-se a WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E, en els termes que marca la llei per preguntar tot allò que consideri que hauria de conèixer sobre la gestió. Aquesta sol·licitud serà revisada pels Serveis Jurídics de l’entitat i rebrà la resposta corresponent segons marca la llei.

PROCEDIMENT DE LA LLEI 19/2013

L’òrgan encarregat de la tramitació de sol·licituds d’accés a la informació pública, en els termes establerts al títol I, capítol III, de la Llei 19/2013, és el Departament Jurídic de WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E.
La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:
a) La identitat del sol·licitant.
b) La informació que se sol·licita.
c) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de les comunicacions.

CANALS DE SOL·LICITUD

Per a l’exercici del dret d’accés es disposa de les alternatives següents:
a) Tramitació electrònica: per correu electrònic, signada amb la identitat del sol·licitant.
b) Presencial a la seu de la societat: s’ha de lliurar la sol·licitud a la seu social de WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E, Moll de Barcelona, s/n, edifici Est, 1a planta, 08039, Barcelona.
c) Correu postal: s’ha d’enviar la sol·licitud a la seu social de WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.S.M.E, Moll de Barcelona, s/n, edifici Est, 1a planta, 08039, Barcelona.

RECLAMACIONS

Les resolucions dictades en matèria d’accés a la informació pública són recurribles directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de la possibilitat d’interposició de la reclamació potestativa prevista a l’article 24 davant del Consell de Transparència i Bon Govern.

Aquesta reclamació substitueix els recursos administratius de conformitat amb el que estableix l’article 112.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.